Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

Na základe sťažnosti spotrebiteľa bola vo VOS Lumarkt, Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice odobratá úradná vzorka „Marhule lúpané polené“ – sterilizované ovocie v mierne sladkom náleve, á 850 ml (obchodná značka: Lumarkt, DMT: 31.12.2020, kód na viečku: AZAHHL7158, distribútor: Lumarkt s.r.o, Hutnícka 1, 040 01 Košice, krajina pôvodu: Grécko).

Vzorka vo vyšetrovaných senzorických skúškach nie je v súlade s požiadavkami čl.14, ods. 2, písm b) nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a Rady z 28. januára 2002 – je nevhodná na ľudskú spotrebu. Súčasne vzorka nie je v súlade s požiadavkami čl. 3, ods.1, písm. c) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. okóbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590 EHS a 89/109 EHS pre zhoršenie organoleptických vlastností analyzovanej potraviny.

Výrobok dobrovoľne sťahuje distribútor.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *